کوه های آلاداغ لار- 12860
ریما محسن
28 شهریور 1393

کوه های آلاداغ لار 

ایران - آذربایجان شرقی - تبریز ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز، کنار شهرستان خواجه

الاداغلار کوههای رنگی