بنای سه گنبد- 2437
فروغ
06 اردیبهشت 1393

بنای سه گنبد 

ایران - آذربایجان غربی - ارومیه خیابان جانبازان (استادبرزگر)، خیایان راهنمایی کوچه چهارم

جاذبه های تاریخی آذربایجان بناهای تاریخی ایران