باشگاه پینت بال مجموعه کوهستان- 11677
Navid Hoseinian
11 شهریور 1393

باشگاه پینت بال مجموعه کوهستان 

ایران - تهران - تهران خیابان شهید باهنر (نیاوران)، انتهای خیابان شهید صادقی قمی

پینت بال بازی تفریح و سرگرمی