سینما پردیس ملت- 4343
غزاله نظرجو
22 شهریور 1393

سینما پردیس ملت 

ایران - تهران - تهران تقاطع اتوبان کردستان و نیایش (جنوب غربی پارک ملت)

سینما سینماهای ایران

تبلیغات