پل کوریجان- 10166
آمیتیس شریفی
10 خرداد 1393

پل کوریجان 

ایران - همدان - همدان ۲۲کیلومتری شمال همدان، سمت چپ جاده همدان – تهران

پل رودخانه قره چای پل کوریجان

تبلیغات