پل کوریجان- 10165
جوانه اسدزاده
23 اردیبهشت 1393

پل کوریجان 

ایران - همدان - همدان ۲۲کیلومتری شمال همدان، سمت چپ جاده همدان – تهران

پل رودخانه قره چای پل کوریجان