کارتینگ فراسا- 8790
M. G. Andjedani
30 خرداد 1393

کارتینگ فراسا 

ایران - تهران - تهران جاده لشکرک، ۷ کیلومتر بعد از میدان زربند به سمت فشم، نرسیده به اوشان

کارتینگ بازی هیجان پیست کارتینگ بازی گروهی