پیست اسکیت آب و آتش- 8763
Mohammad Hasan Tavangar
22 شهریور 1393

پیست اسکیت آب و آتش 

ایران - تهران - تهران تهران میدان ونک، اتوبان شهید حقانی، بعداز چهارراه جهان کودک، دست راست

پیست اسکیت بازی تفریح و سرگرمی هیجان بازی گروهی ورزش نشاط لذت