روستای ده بالا- 8718
فرناز
22 اردیبهشت 1393

روستای ده بالا 

ایران - یزد - تفت جنوب غربی شهرستان تفت

x