مجموعه تجاری خزر سنتر- 8039
هدیه
20 اسفند 1392

مجموعه تجاری خزر سنتر 

ایران - مازندران - بابلسر اتوبان بابلسر به فریدون کنار، روبروی خزر شهر شمالی