باشگاه پاکر- 4378
بهناز
27 شهریور 1393

باشگاه پاکر 

ایران - تهران - تهران اقدسیه، خیابان موحد دانش، خیابان فیروز بخش، خیابان فسنقری، کوچه الهام، پلاک ۲

باشگاه بدنسازی بدنسازی