استخر شهید فهمیده- 2987
Milad Omidi
19 شهریور 1393

استخر شهید فهمیده 

ایران - تهران - شمیرانات‎ قیطریه، بلوار اندرزگو، تقاطع مهرمحمدی

استخر آموزش شنا

تبلیغات