مرکز همایش های برج میلاد- 2231
Azar Ahmadi
10 تیر 1393

مرکز همایش های برج میلاد 

ایران - تهران - تهران بزرگراه چمران جنوب، خروجی حکیم غرب، خروجی بیمارستان میلاد، برج میلاد

میلاد سالن همایش تهران