طباخی نارنج- 1348
شادی
13 فروردین 1393

طباخی نارنج 

ایران - تهران - تهران جاده فشم، بعد از دوراهی اوشان، به سمت فشم، طباخی نارنج

طباخی کله پاچه کتاب

x