رستوران هندی چینگاری- 1287
Ghafour Farhangjou
19 خرداد 1393

رستوران هندی چینگاری 

ایران - تهران - تهران خیابان مطهری، خیابان مفتح شمالی، چهارراه زهره، جنب بانک ملت، پلاک ۶

غذای هندی رستوران هندی تهران رستوران هندی

تبلیغات