شهرک سینمایی غزالی- 1547
یکتا انتظام
24 اسفند 1392

شهرک سینمایی غزالی 

ایران - تهران - تهران میدان آزادی ، کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج ، بعد از کارخانه سایپا، خیابان ۵۵ ، شهرک سینمایی غزالی

دکور های قدیمی شهرک سینمایی فیلم سازی شهرک سینمایی غزالی

x