موزه شهید رجایی- 1584
دلارام عزیزپور
26 فروردین 1393

موزه شهید رجایی 

ایران - تهران - تهران میدان بهارستان، خیابان مجاهدین اسلام، جنب بیمارستان شفا