موزه شهید رجایی- 1583
الهه پوریا
30 شهریور 1393

موزه شهید رجایی 

ایران - تهران - تهران میدان بهارستان، خیابان مجاهدین اسلام، جنب بیمارستان شفا

x