موزه دکتر حسابی- 1590
Kian Mahmoodian
25 شهریور 1393

موزه دکتر حسابی 

ایران - تهران - تهران پل تجریش، خیابان شهید ابراهیم دربندی (مقصود بیگ)، خیابان دکتر حسابی، شماره ۴۷

موزه موزه های ایران

x