موزه و کتابخانه ملک- 16697
Ghazaleh Far
17 فروردین 1393

موزه و کتابخانه ملک 

ایران - تهران - تهران میدان امام خمینی، سر در باغ ملی، جنب وزارت خارجه

موزه موزه های ایران