موزه و کتابخانه ملک- 16696
Hoora Vakili
02 شهریور 1393

موزه و کتابخانه ملک 

ایران - تهران - تهران میدان امام خمینی، سر در باغ ملی، جنب وزارت خارجه

موزه موزه های ایران