مسجد شاه ولی- 9253
aaynaaz
28 فروردین 1393

مسجد شاه ولی 

ایران - یزد - تفت واقع دراستان یزد وشهرتفت

مسجد درتفت