رباط خرگوشی- 8182
شیرین مقدم
16 فروردین 1393

رباط خرگوشی 

ایران - یزد - عقدا نزدیک باتلاق گاوخونی برسرراه قدیمی آبادی عقدا، دشت خرگوشی

رباط خرگوشی کاروانسرای خرگوشی