روستای زین آباد- 9287
Maryam Ka.
31 اردیبهشت 1393

روستای زین آباد 

ایران - یزد - یزد ۱۰ کیلومتری جنوب غربی یزد و کنار راه یزد- تفت

روستا های یزد