روستای زین آباد- 9286
مبینا
09 فروردین 1393

روستای زین آباد 

ایران - یزد - یزد ۱۰ کیلومتری جنوب غربی یزد و کنار راه یزد- تفت

روستا های یزد

x