روستای عقدا- 4424
ریما محسن
13 شهریور 1393

روستای عقدا 

ایران - یزد - اردکان ۴۰ کیلومتری شمال غربی اردکان ،حاشیه جاده یزد- اصفهان

روستای عقدا روستای تاریخی عقدا