روستای خرانق- 8689
مریم
27 اردیبهشت 1393

روستای خرانق 

ایران - یزد - اردکان ۸۵ کیلومتری شرق اردکان