روستای منشاد- 9290
Tania Taebi
25 اسفند 1392

روستای منشاد 

ایران - یزد - نیر ۱۳ کیلومتری جنوب راه مهریز – تفت

روستا در یزد

x