روستای  قطرم- 9322
مهفام
23 اسفند 1392

روستای قطرم 

ایران - یزد - بافق ۵۰ کیلومتری شمال راه آهن زرند بافق

روستاهای یزد

x