تل تخت (دژ داریوش)- 9381
نوشین
21 اسفند 1392

تل تخت (دژ داریوش) 

ایران - فارس - پاسارگاد چند کیلومتری شیراز بر فراز کوهستان شمال جلگه پاسارگاد

اثار باستانی در شیراز

تبلیغات