تل تخت (دژ داریوش)- 9380
مبینا
17 تیر 1393

تل تخت (دژ داریوش) 

ایران - فارس - پاسارگاد چند کیلومتری شیراز بر فراز کوهستان شمال جلگه پاسارگاد

اثار باستانی در شیراز

تبلیغات