برج زندان سلیمان- 1166
Mahyar Mohammadi
03 فروردین 1393

برج زندان سلیمان 

ایران - فارس - شیراز راه اصفهان – شیراز ، نزدیک کاخ اختصاصی کوروش