عمارت باغ ایلخانی- 1165
Negar Ghiam
12 تیر 1393

عمارت باغ ایلخانی 

ایران - فارس - شیراز محله میدان شاه (نزدیک بقعه بی بی دختران)