گهواره دید ( گهواره دیو )- 1120
Milad Ahmadi
16 شهریور 1393

گهواره دید ( گهواره دیو ) 

ایران - فارس - شیراز بعد از بوستان کوهپایه ( کوه چهل مقام ) از طریق پلکان سیمانی