قصر ابونصر- 1118
Mohammad Pooya
15 فروردین 1393

قصر ابونصر 

ایران - فارس - شیراز ۶ کیلومتری شرق شیراز بر بالای یک تپه