x
تنگ بوان- 1115
Omid Sakhai
09 تیر 1393

تنگ بوان 

ایران - فارس - شیراز ۸ کیلومتری شرقی جاده شیراز، اهواز و در مسیر جاده آسفالت نورآباد ، دشمن زیاری