تنگ بوان- 1114
الهام شفیعی
06 شهریور 1393

تنگ بوان 

ایران - فارس - شیراز ۸ کیلومتری شرقی جاده شیراز، اهواز و در مسیر جاده آسفالت نورآباد ، دشمن زیاری