تنگه الله اکبر- 1113
Ahad Yekta
20 مرداد 1393

تنگه الله اکبر 

ایران - فارس - شیراز شیراز ، دروازه جلگه شیراز