غار طلسم- 4306
Hosein Bozorgi
22 مرداد 1393

غار طلسم 

ایران - ایلام - ایوان ضلع شرقى دهستان سراب ایوان در ارتفاعات دَروَن دریژ، بالاى کوه مانشت

غار طلسم

x