پارک پرندگان- 6659
AmirBahador
16 تیر 1393

پارک پرندگان 

ایران - البرز - کرج اتوبان کرج ، خروجی کردان ، شهر چهارباغ، نبش گلستان پنجم

باغ پرندگان باغ پرندگان کرج