پارک بابا قدرت- 8923
نیلوفر برمکی
30 تیر 1393

پارک بابا قدرت 

ایران - خراسان رضوی - مشهد جنوب شرقی مشهد، انتهای بلوار فرودگاه، جنب کمپ زایر

پارک در مشهد