موزه علوم زمین- 9438

موزه علوم زمین 

ایران - خراسان رضوی - مشهد انتهای بلوار پیروزی، میدان حر، بلوار سرافرازان، خیابان ۱۸

موزه در مشهد موزه علوم زمین