موزه آب- 9019
Sepehr Abrishamchi
16 اسفند 1392

موزه آب 

ایران - خراسان رضوی - مشهد بلوار سازمان آب، اداره آب منطقه ای خراسان

موزه در مشهد