آرامگاه فردوسی-(ارگ طوس) 9193
Ali Salimi
19 اردیبهشت 1393

آرامگاه فردوسی (ارگ طوس)

ایران - خراسان رضوی - توس ۲۰ کیلومتری شمال شرقی مشهد، آزاد راه کنار گذر شمالی مشهد، جاده آرد رضوی

آرامگاه های ایران جاذبه های تاریخی خراسان رضوی