رستوران اکبر جوجه- 1067
Termeh M
16 مرداد 1393

رستوران اکبر جوجه 

ایران - فارس - شیراز کیلومتر ۵ دروازه قرآن ، ۲۰ متر مانده به پلیس راه ، سمت راست

رستوران شیراز غذای ایرانی