رستوران چینی اژدها- 1828
الهام جوبنی
30 اردیبهشت 1393

رستوران چینی اژدها 

ایران - فارس - شیراز خیابان سمیه ، خیابان شهید حدادی ، جنب هتل آپارتمان سبز

رستوران چینی رستوران اژدها غذای چینی