قلعه بلده- 8556
ریما محسن
31 خرداد 1393

قلعه بلده 

ایران - مازندران - بلده بالای کوهی مشرف بر بخش بلده نور

x