رستوران قاشق نقره ای- 2259
Sanaz
14 مرداد 1393

رستوران قاشق نقره ای 

ایران - اصفهان - اصفهان اتوبان ذوب آهن،باندکندرو سمت راست ،روبروی ندامتگاه مرکزی، شهرک قدس

رستوران قاشق نقره ای رستوران ملل غذای ایرانی غذای فرنگی

x