محله قدیمی آلاشت- 8561
Hafez Khodabakhsh
09 اسفند 1392

محله قدیمی آلاشت 

ایران - مازندران - آلاشت ۱۸ کیلومتر زیرآب، منطقه سوادکوه

x