محله قدیمی آلاشت- 8560
Roza Karimii
16 خرداد 1393

محله قدیمی آلاشت 

ایران - مازندران - آلاشت ۱۸ کیلومتر زیرآب، منطقه سوادکوه